W co i jak wierzymy

Prawo

Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do KZ w RP
 • Rozdział 1 Przepisy ogólne
  • Art. 1.
   • 1. Ustawa określa stosunek Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "Kościołem", oraz jego sytuację prawną i majątkową.
   • 2. W sprawach odnoszących się do Kościoła, nie uregulowanych w ustawie, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
   • 3. Wszelkie zmiany niniejszej ustawy wymagają uprzedniej opinii Prezydium Naczelnej Rady Kościoła.
Prawo Wewnętrzne Kościoła Zielonoświątkowego w RP
 • Rozdział 1 - Tożsamość Kościoła
  • Art. 1.
   • 1. Kościół Zielonoświątkowy w Rzeczypospolitej Polskiej, ukonstytuował się na mocy uchwały przyjętej przez Synod Założycielski, obradujący w Warszawie w dniach 22-23 maja 1987 roku, w którym wzięli udział delegaci 82 zborów wchodzących wówczas w skład Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego. Prawne uznanie Kościoła nastąpiło dnia 1 lutego 1988 roku.
   • 2. Kościół Zielonoświątkowy w Rzeczypospolitej Polskiej jest kontynuacją dwóch nurtów ruchu zielonoświątkowego: Związku Stanowczych Chrześcijan (od 1910 r.) i Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej (od 1929 r.) oraz wspólnoty Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego (partycypacja: Stanowczy Chrześcijanie od 1947 r., Chrześcijanie Wiary Ewangelicznej od 1953 r.).
   • 3. Zbory tworzące Kościół Zielonoświątkowy w Rzeczypospolitej Polskiej stanowią cząstkę Kościoła Powszechnego, Ciała, którego Głową jest Jezus Chrystus, Pan i Zbawiciel (Ef 1,22-23). Dlatego w łączności z innymi chrześcijanami, wierni Kościoła Zielonoświątkowego wyznają swoją wiarę słowami apostolskiego i nicejsko-konstantynopolitańskiego wyznania wiary.
Rozporządzenie Ministerialne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (Dz. U. 1997 nr 128, poz. 832)

z dnia 2 padziernika 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad organizowania nauczania kościelnego, nabożeństw i wykonywania innych praktyk religijnych właściwych dla wyznania zielonoświątkowego dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach opiekuńczych i wychowawczych, w sanatoriach, prewentoriach i szpitalach oraz korzystającym z zorganizowanego odpoczynku. (Dz. U. Nr 128, poz. 832)

Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunkach Państwa do Kościoła Zielonoświatkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 254) zarządza się, co następuje:Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. 1992, Nr 36, poz. 155)

z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 i z 1992 r. Nr 26, poz. 113) zarządza się, co następuje:Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej (Dz.U. 2017 poz. 1147)

z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 i 949) zarządza się, co następuje:Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości (Dz. U. 2003, Nr 159, poz. 1546)

z dnia 2 września 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Na podstawie art. 106 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z póżn. zm.1) zarządza się, co następuje:Oświadczenia rady Kościoła
 • W sprawie Chrztu Wiary i błogosławieństwa dzieci
  • Greckie słowo baptidzo oznacza "myć, zanurzać" i przeszło do terminologii chrześcijańskiej jako terminus technicus czynności związanej z aktem inicjacji chrześcijańskiej. Występuje w Nowym Testamencie około sto razy, wliczając w to również obmycia rytualne Żydów, chrzest Jana Chrzciciela, chrzest w Duchu Świętym.
 • W sprawie Wieczerzy Pańskiej
  • Uczestnicząc w Wieczerzy Pańskiej pod dwiema postaciami: chleba i wina, Kościół wspomina śmierć Chrystusa. Akt ten określa się następującymi terminami:
   • Wieczerza Pańska (1 Kor 11,20),
   • Łamanie Chleba (Mt 26,26; Mk 14,22; Łk 22,19; Dz 2,42.46; 20,7; 1 Kor 10,16.17ab; 11,23.26-28),
   • Stół Pański (1 Kor 10,21),
 • W sprawie tzw. ruchu wstawienniczego
  • W ostatnim czasie zauważamy w Polsce rozwój ruchu wstawienniczego, który przejawia się przez organizowanie masowych konferencji. Zjawisko to wywołało różnorodne antagonistyczne postawy w Kościele. W związku z tym istnieje potrzeba zajęcia stanowiska przez Naczelną Radę Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce.
 • W sprawie służby kobiet w Kościele
  • Uznajemy, że kobiety na równi z mężczyznami są "dziedziczkami łaski żywota" i współuczestniczkami służby charyzmatycznej w Kościele, zgodnie z następującymi fragmentami Nowego Testamentu: "Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody" (1P 3,7).
 • W sprawie małżeństwa, rozwodu, powtórnego małżeństwa oraz planowania rodziny
  • Małżeństwo jest instytucją ustanowioną przez Boga. Jest to monogamiczny i nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety. (Rdz 2,23-24; Mt 19,5-6; Mk 10,6-12; Ef 5,31).
  • Małżeństwo uważa się za zawarte z chwilą złożenia ślubowania, mającego charakter aktu publicznego zgodnego z obowiązującymi normami prawnymi i kościelnymi. (Rdz 24,67; 29,22-23; Sdz 14,10; Rt 4,11-13; Mt 1,18-21;).
 • W sprawie stosunku do zjawisk towarzyszących duchowemu ożywieniu
  • Członkowie Naczelnej Rady Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce na swym nadzwyczajnym posiedzeniu, w którym uczestniczyło kilku pastorów spoza Rady, w dniu 20 czerwca 1995 r. w wyniku braterskiej rozmowy i modlitwy uzgodnili swe stanowisko wobec zjawisk towarzyszących duchowemu ożywieniu, jakie ostatnio zauważane jest w świecie oraz w naszym kraju. Stwierdzono, co następuje:
 • W sprawie stosunku do organizacji parakościelnych
  • W obliczu nowej sytuacji społecznej i politycznej zachodzi potrzeba wyrażenia stanowiska w sprawie działalności w naszym kraju krajowych i zagranicznych organizacji parakościelnych.
   • Stwierdzamy na podstawie Słowa Bożego, że jedyną instytucją pozostawioną na tej ziemi i przeznaczoną do głoszenia Słowa Bożego oraz "czynienia uczniami" jest Kościół Jezusa Chrystusa. [Ef 3,10; 1Tm 3,15; Dz 13,1-3; 22,10].
   • Kościół Jezusa funkcjonuje w zborach rozsianych po całym kraju i współpracujących ze sobą w ramach organizacji kościelnych.
 • W sprawie służby uwolnienia
  • 1. Opierając się na autorytecie Biblii wierzymy i nauczamy o pełnym zwycięstwie Pana Jezusa Chrystusa nad szatanem i demonami (Łk 10,18; Jn 12,31-32; Kol 2,14-15; Hbr 2,14; 1 Jn 3,8; Ap 12,7-9). Syn Boży ma władzę i moc nad wszystkimi mocami i zwierzchnościami duchowymi (Mk 1,24-26; Ef 1,20-23; Flp 2,9-11).

w co wierzymy

misja

wizja

wartości

historia

różnice wyznań

prawo

RODO