KZ Mielec logo

Biblia Symbol Korona cierniowa Krzyż Ludzie

Rozporządzenia ministerialne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ORAZ MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

(Dz. U. 1997 nr 128, poz. 832)

W sprawie szczegółowych zasad organizowania nauczania kościelnego, nabożeństw i wykonywania innych praktyk religijnych właściwych dla wyznania zielonoświątkowego dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach opiekuńczych i wychowawczych, w sanatoriach, prewentoriach i szpitalach oraz korzystającym z zorganizowanego odpoczynku. (Dz. U. Nr 128, poz. 832)

czytaj dalej (PDF)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

(Dz.U. 1999 Nr 67 poz. 753)

Zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126) zarządza się, co następuje:

czytaj dalej (PDF)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

(Dz. U. 1992, Nr 36, poz. 155)

W sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 i z 1992 r. Nr 26, poz. 113) zarządza się, co następuje:

czytaj dalej (PDF)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości

(Dz. U. 2003, Nr 159, poz. 1546)

W sprawie szczegółowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w zakładach karnych i aresztach śledczych

Na podstawie art. 106 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm. 1)) zarządza się, co następuje:

czytaj dalej (PDF)