KZ Mielec logo

Biblia Symbol Korona cierniowa Krzyż Ludzie

Jak zostać zbawionym

W obliczu świętego Boga, każdy (bez wyjątku!) człowiek jest grzeszny i dlatego, choćby nie wiem jak się starał, nie ma szans na spędzenie wieczności ze Stwórcą. NT ujmuje to krótko gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej (List do Rzymian 3,23 Biblia Warszawska). Ludzie, którzy są przekonani, że dzięki własnemu dobremu, moralnemu postępowaniu dojdą do zbawienia, są w straszliwym błędzie, który może ich zgubić na wieczność. Dlaczego? Ponieważ zbawienie można jedynie otrzymać od Boga jako Jego łaskawy dar, na który w żaden sposób nie można sobie zasłużyć. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. (List do Efezjan 2:8-9).

W jaki sposób można otrzymać ów dar zbawienia? Ponieważ Bóg który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy (1 List do Tymoteusza 2:4), posłał na ziemie swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby to On, poprzez przelanie własnej krwi, zapłacił kare za nasze winy i tak pojednał nas z Bogiem. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny (Ew. Jana 3:16). W ten sposób Bóg sam spełnił konieczny warunek zbawienia, którego żaden człowiek nie był i nie jest wstanie spełnić. Od nas oczekuje że Mu zaufamy, uznamy Go naszym PANEM i odwrócimy się od starego stylu życia, by pełniąc Jego wole, prowadzić nowe życie.

Dlaczego pełnienie woli Bożej jest takie ważne? Z prostego powodu: jej pełnienie jest testem naszego serca. Tylko przez podporządkowanie się woli Najwyższego możemy prawdziwie pokazać, czy szczerze złożyliśmy w Bogu cała naszą ufność. Jezus wyraźnie podkreślił: Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. (Ewangelia Mateusza 7:21). Czy to jednak nie oznacza że uczynki są potrzebne do zbawienia? Twoje własne uczynki na nic się nie zdadzą, nawet jeśli będziesz ciągle modlącym się religijnie aktywistą. Jak napisał prorok Izajasz, my ludzie jesteśmy w swej naturze podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona, wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr (Ks. Izajasza 64:6).

Na zbawienie nie można sobie zasłużyć uczynkami! Zaraz, jak to możliwe, aby nasze dobre czyny nie liczyły się u Boga? Zbawienie jest wyłącznie darem łaski, a pełnienie woli Bożej jest potwierdzeniem przyjęcia łaski. Tak więc dobre czyny się liczą, ale tylko te, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili (List do Efezjan 2:10). Czy dostrzegasz tę różnicę? Kluczem jest posłuszeństwo. Dlatego tak ważne jest, byś w każdej dziedzinie życia pełnił wole Bożą. Czyniąc to poświadczasz że Jezus nie umarł za ciebie na marne. Wspaniałą wiadomością jest to, że Najwyższy uczynił swoją wolę jawną. Dokonał tego na stronnicach biblii. Czytając Pismo święte, będziesz mógł osobiście poznać Boga i Jego zamiary wobec ciebie. Jeśli szczerze zdecydujesz się, by rozpocząć nowe życie w oparciu o Boże prowadzenie, to taką decyzję nazywa się nowym narodzeniem (z Ducha Bożego), a życie w oparciu o pełne zaufanie Bogu nazywa się wiarą, która prowadzi prosto do zbawienia.

Ok, ale jeśli takie rozwiązanie mi akurat nie odpowiada, czy istnieje jakaś inna droga do zbawienia? Zgodnie z nauczaniem Apostoła Piotra: I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni (Dzieje Apostolskie 4:12). Dlaczego tak nauczał? Bo sam Jezus Powiedział: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie (Ew. Jana 14:6).


Tekst pochodzący z ulotki wydawnictwa Vocatio

powrót